Falcon

Animals in Japanese

Translation

The Japanese word for "Falcon" is hayabusa .

Romaji ha ya bu sa
Hiragana
Katakana
Kanji

Loan-word

The word "Falcon" katakanized would be farukon ファルコン.
Romaji fa ru ko n
Katakana ファ
Wikipedia: Falcon

Synonyms

Peregrine Falcon.