Frog

Animals in Japanese

Translation

The Japanese word for "Frog" is kaeru .

Romaji ka e ru
Hiragana
Kanji

Loan-word

The word "Frog" katakanized would be furoggu フロッグ.
Romaji fu ro ggu
Katakana

Related Words

hikigaeru 蟇蛙, ibogaeru 疣蛙, komorigaeru 子守蛙.