shirohato

Translation

shirohato means "White Dove" in English.

shirohato written with katakana is シロハト.
shirohato written with hiragana is しろはと.
shirohato written with kanji is 白鳩.
Romaji shi ro ha to
Hiragana
Katakana
Kanji
Meaning White Pigeon

Related Words

byakko 白虎, hakuchou 白鳥, shiro-gitsune 白狐, shiroari 白蟻, shiroitachi 白鼬, shiro-iruka 白海豚.